Politiezone Dilbeek

Leasing van 2 politievoertuigen met striping type SUV en volledig onderhoud voor een periode van 4 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Politiezone Dilbeek
Postadres :  Stationsstraat 292 , BE - 1700   Dilbeek
Contactpersoon:   Mevrouw Vanessa Vanden Steene
Tel:   +32 24641284
E-mail:   vanessa.vandensteene@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   www.lokalepolitie.be/5406/  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
leasing van 2 politievoertuigen met striping type SUV en volledig onderhoud voor een periode van 4 jaar  
Referentienummer:   2018/003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34114200
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stationsstraat 292, 1700 Dilbeek
II.2.4. Beschrijving
leasing van 2 politievoertuigen met striping type SUV en volledig onderhoud voor een periode van 4 jaar  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  ruimte voor de bestuurder om in een volledige politie-uitrusting vlot te kunnen in- en uitstappen en sturen en ruimte voor de passagiers achteraan  -  weging:   15
*  de draaicirkel van het voertuig, uitgedrukt in cm  -  weging:   15
*  de optreksnelheid van 0 tot 100 km, in seconden uitgedrukt  -  weging:   5
*  de leveringstermijn, uitgedrukt in kalenderdagen  -  weging:   5
*  de energiezuinigheid van het voertuig  -  weging:   15
Kost:
*  Prijs  -  weging:   40
*  de prijs per kilometer teveel gereden dan overeengekomen  -  weging:   5
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op de opdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in een toestand van uitsluitng, zoals bepaald in artikel 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie)

Eventuele minimumeisen:
1. verplicht bij te voegen:
een opgave van de verschillende technische kenmerken zoals beschreven in de technische bepalingen van de bijlage
een referentielijst van gelijkaardige opdrachten


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-20   10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-20
Plaatselijke tijd:   10:30
Adres:   Stationsstraat 292, 1700 Dilbeek Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10