Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres :  Stationsstraat 110 , BE - 2800   Mechelen
Tel:   +32 15284511
E-mail:   joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen):   http://www.ovam.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314645


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
Referentienummer:   OVAM-DOS 6463 - RO180602-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Provincie West-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Provincie Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Provincie Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Provincie Vlaams-Brabant  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Provincie Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst bodemonderzoeken en -sanering stortplaatsen in Vlaanderen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-04   10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   10:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10