Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon

Aanstellen aannemer bouw kantine LTC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon
Postadres :  Speelhof 10 , BE - 3840   Borgloon
Contactpersoon:   De heer Jan Carmans
Tel:   +32 12673606
E-mail:   jan.carmans@borgloon.be
Internetadres(sen):   www.borgloon.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon
Postadres :  Speelhof 10 ,BE -3840   Borgloon
Contactpersoon:   De heer Jan Carmans
Tel:   +32 12673606
E-mail:   jan.carmans@borgloon.be
Internetadres(sen):   www.borgloon.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen aannemer bouw kantine LTC  
Referentienummer:   sv/AGB/18/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212422
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE223
Voornaamste plaats van uitvoering:   Loonse Tennisclub, Ervaert 9 te 3840 Borgloon
II.2.4. Beschrijving
Het aanstellen van een aannemer voor de bouw van een nieuwe kantine voor de Loonse Tennisclub.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-04-19
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-23   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-23
Plaatselijke tijd:   12:00
Adres:   Administratief Centrum- Kanunnikenhuis, Speelhof 10 te 3840 Borgloon Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De aanbestedende overheid geeft de inschrijvers niet het recht om in hun offerte de fouten met betrekking tot de vermoedelijke hoeveelheden te verbeteren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10