De Vlaamse Waterweg Nv

Bestek nr. WBK-BB1108 Albertkanaal -Duwvaartsluis -Gemeente Wijnegem: Herbouw koker benedenhoofd duwvaartsluis te Wijnegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   ir. Tom Ory
Tel:   +32 11298468
E-mail:   albertkanaal@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314623


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek nr. WBK-BB1108 Albertkanaal -Duwvaartsluis -Gemeente Wijnegem: Herbouw koker benedenhoofd duwvaartsluis te Wijnegem  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-WBK-BB1108-F03_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45240000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Herbouw en verhogen van de betonnen dienstkoker aan het benedenhoofd van het duwvaartsluis te Wijnegem. Het project bestaat uit de afbraak van de bestaande dienstkoker, het verhogen van de betonconstructies en het plaatsen van een nieuwe prefab betonnen dienstkoker. Ook dient er aan beide zijde een nieuwe stalen toegangshelling voorzien te worden (studie + uitvoering).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Wijnegem
II.2.4. Beschrijving
Herbouw en verhogen van de betonnen dienstkoker aan het benedenhoofd van het duwvaartsluis te Wijnegem. Het project bestaat uit de afbraak van de bestaande dienstkoker, het verhogen van de betonconstructies en het plaatsen van een nieuwe prefab betonnen dienstkoker. Ook dient er aan beide zijde een nieuwe stalen toegangshelling voorzien te worden (studie + uitvoering).  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 241-499703

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   THV Besix - West Construct "Wijnegem"
Postadres:   Siemenslaan 13 ,BE -8020   Oostkamp
NUTS-code:   BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10