Ls Merendree Vzw

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras in Merendree - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  LS Merendree vzw
Postadres :  Hansbekestraat 5A , BE - 9850   Merendree
Contactpersoon:   De heer Denis Neyt
Tel:   +32 472852305
E-mail:   denis.neyt@telenet.be
Internetadres(sen):   www.lsmerendree.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleggen van een voetbalveld in kunstgras in Merendree - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   LSMerendree 2018/1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39293300
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hansbekestraat 5A - 9850 Merendree
II.2.4. Beschrijving
Het aanleggen van een kunstgrasveld voor competitievoetbal op de het bestaande voetbalveld in Merendree.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Het document A in bijlage, door bank ingevuld en ondertekend. Eigen documenten van de bank worden NIET aanvaard.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. FIFA Quality laborapport van de aangeboden constructie3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum 5 referenties, met ondertekend attest van goede uitvoering van de opdrachtgever
2. Positief rapport
3. Maximaal 30 %
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 4

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-22   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-20


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 13/08/2018 om 10.00De aanwezigheid op het verplicht plaatsbezoek wordt bevestigd op het mailadres van de club : denis.neyt@telenet.beDe inschrijver dient het attest van het plaatsbezoek correct ingevuld en ondertekend door vertegenwoordiger van LS Merendree toe te voegen aan zijn offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10