Iok Afvalbeheer

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van een sorteerinstallatie voor het uitsorteren van batterijen uit een metaalstroom op MBS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IOK Afvalbeheer
Postadres :  Antwerpseweg 1 , BE - 2440   Geel
Contactpersoon:   De heer Rob Eyckmans
Tel:   +32 14574296
Fax:   +32 14589722
E-mail:   rob.eyckmans@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  IOK Afvalbeheer
Postadres :  Antwerpseweg 1 ,BE -2440   Geel
Contactpersoon:   De heer Rob Eyckmans
Tel:   +32 14574296
Fax:   +32 14589722
E-mail:   rob.eyckmans@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van een sorteerinstallatie voor het uitsorteren van batterijen uit een metaalstroom op MBS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/18RE
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42997300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   MBS, Eindhoutseheide 29 te 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van een sorteerinstallatie voor het uitsorteren van batterijen uit een metaalstroom op MBS  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en performantie  -  weging:   20
*  Garanties en service op de aangeboden materialen  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   70
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Van de laatste drie beschikbare boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient minimaal 1 referentie voor te leggen van een gelijkaardige opdracht die heeft plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar en die minimaal de helft van het inschrijvingsbedrag omvat

Eventuele minimumeisen:
1. Bewijsvoering: De inschrijver voegt een attest van goede uitvoering toe, ondertekend door de opdrachtgever. Dit attest omvat minstens de omschrijving van de levering, de kostprijs en het aandeel van de inschrijver in deze levering.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-07   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-05


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Inlichtingen in verband met dit bestek, of vereist plaatsbezoek, kunnen verkregen worden bij:Naam: IOK Afvalbeheer, Benny Eyckmans of Geert Van Den BroeckStraat: Eindhoutseheide 29Postnummer : 2440 Stad: GeelTelefoon: 0497-43 67 12 of 0475-58 90 42E-mail: benny.eyckmans@iok.be of geert.VanDenBroeck@iok.be.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10