De Woonbrug

Openbare aanbesteding voor de aanstelling van een ontwerper


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Woonbrug
Postadres :  Augustijnenlaan 28/6 , BE - 2200   Herentals
Contactpersoon:   De heer Jef Schoors
Tel:   +32 14859800
E-mail:   jef.schoors@dewoonbrug.be
Internetadres(sen):   www.eigen-haard.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare aanbesteding voor de aanstelling van een ontwerper  
Referentienummer:   2018-019
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Herentals, 2200 Herentals
II.2.4. Beschrijving
Openbare aanbesteding voor de aanstelling van een ontwerper  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Originaliteit  -  weging:   30
*  Milieuvriendelijkheid  -  weging:   10
*  Esthetische waarde  -  weging:   5
Kost:
*  Aangeboden korting  -  weging:   5
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* Volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier ID 97. De bijgeleverde ereloonbarema's vormen het uitgangspunt voor de vergoeding.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.3. Attest verzekering aansprakelijkheid architect over ir, ea binnen bouwteam
Eventuele minimumeisen:
1. attest verzekering
2. bankverklaring voldoende kapitaalkrachtig
3. attest

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.3. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.4. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum 1 project sociale woningbouw van minimum 80 woongelegenheden
2. diploma architect of ir-architect
personenassociaties zijn gerechtigd om de functie van architect uit te oefenen
3. verklaring aantal personeelsleden en hun bekwaamheden
4. attest


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-23   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-23
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   De Woonbrug, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van 1ste aanleg - afdeling Turnhout
Kasteelplein 1 ,  BE - 2300   Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van 1ste aanleg - afdeling Turnhout
Kasteelplein 1 ,  BE - 2300   Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09