Technische Diensten Ku Leuven

AOZB18-867 - Levering en installatie van één 4 kamer bi-axiale mechanische bioreactor set-up en één 1 kamer tri-axiale mechanische bioreactor set-up - TD/70495/PES


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Technische Diensten KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570 , BE - 3001   Leuven
Contactpersoon:   Aankoop
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314498


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AOZB18-867 - Levering en installatie van één 4 kamer bi-axiale mechanische bioreactor set-up en één 1 kamer tri-axiale mechanische bioreactor set-up - TD/70495/PES  
Referentienummer:   KULeuven-AOZB18-867-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
AOZB18-867 - Levering en installatie van één 4 kamer bi-axiale mechanische bioreactor set-up en één 1 kamer tri-axiale mechanische bioreactor set-up - TD/70495
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
AOZB18-867 - Levering en installatie van één 4 kamer bi-axiale mechanische bioreactor set-up en één 1 kamer tri-axiale mechanische bio-reactor set-up / Bestek TD/70495  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype

Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie:
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.
Verklaring:
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd ingesteld op basis van artikel 42 § 1, 1°, d) van de wet van 17 juni 2016.

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TA Instruments - Waters NV ,BE -1731   Zellik
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10