Stad Aalst

Cluster Facility. Aankoopcentrale stad Aalst. Raamovereenkomst voor de schoonmaak van diverse gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Aalst
Postadres :  Werf 9 , BE - 9300   Aalst
Tel:   +32 53779300
E-mail:   aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen):   www.aalst.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
cluster Facility. Aankoopcentrale stad Aalst. Raamovereenkomst voor de schoonmaak van diverse gebouwen  
Referentienummer:   18/HE-30/18-22
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties, 9300 Aalst
II.2.4. Beschrijving
cluster Facility. Aankoopcentrale stad Aalst. Raamovereenkomst voor de schoonmaak van diverse gebouwen  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Werf- en kwaliteitsopvolging van de schoonmaak  -  weging:   50
*  Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en kwaliteit van de producten en materialen  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 070-155234

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  cluster Facility. Aankoopcentrale stad Aalst. Raamovereenkomst voor de schoonmaak van diverse gebouwen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Aronia nv
Postadres:   Gustaaf Callierlaan 256 ,BE -9000   Gent
Tel:   +32 92240901
Fax:   +32 92240966
E-mail:   info@aronia.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09