Onze-lieve-vrouwziekenhuis V.z.w. (met Campussen Te Aalst, Asse En Ninove)

Aankoop, levering en plaatsing van kookketels


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres :  Moorselbaan 164 , BE - 9300   Aalst
Contactpersoon:   Mevrouw Charlotte Bontinck
Tel:   +32 53728746
Fax:   +32 53724586
E-mail:   charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Internetadres(sen):   www.olvz.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop, levering en plaatsing van kookketels  
Referentienummer:   2017/AKFAC/015
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39221000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:   OLV Ziekenhuis Campus Aalst, Moorselbaan 164 te 9300 Aalst
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat de aankoop, levering en plaatsing van 8 elektrisch kantelbare kookketels (zonder terugkoeling) inclusief een optioneel onderhoudscontract alsook aan- en afkoppelen van een aantal andere keukentoestellen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en functionele waarde  -  weging:   40
*  Service, support en onderhoud  -  weging:   15
*  Uitvoeringswijze en levering- en uitvoeringstermijn  -  weging:   10
Kost:
*  TCO - Total Cost of Ownership  -  weging:   35


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 219-454904

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Aankoop, levering en plaatsing van kookketels

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal inschrijvingen van MKB-bedrijven:   3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   SABEMAF SA
Postadres:   Avenue Eiffel 8 ,BE -1300   Wavre
Tel:   +32 10471212
Fax:   +32 10471224
E-mail:   info@sabsech.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   http://www.sabemaf.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opgegeven aanvangsdatum is onder voorbehoud en kan mogelijk gewijzigd worden door de aanbestedende overheid.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1 ,  BE - 9200   Dendermonde
Tel:   +32 52260711

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1 ,  BE - 9200   Dendermonde
Tel:   +32 52260711

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09