Intercommunale Slib En Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (isvag)

Vervanging van de ISVAG-servers en aanbieden van Managed Services op de ISVAG IT infrastructuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG)
Postadres :  Boomsesteenweg 1000 , BE - 2610   Wilrijk
Contactpersoon:   Mevrouw Andrea Schonken
Tel:   +32 38772855
Fax:   +32 38870928
E-mail:   andrea.schonken@isvag.be
Internetadres(sen):   www.isvag.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van de ISVAG-servers en aanbieden van Managed Services op de ISVAG IT infrastructuur  
Referentienummer:   2018/026
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48820000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk
II.2.4. Beschrijving
Vervanging van de ISVAG-servers en aanbieden van Managed Services op de ISVAG IT infrastructuur.   Toelichting:   ISVAG is een afvalverwerkend bedrijf, met meer dan 40 jaar ervaring en 55 medewerkers in België. Naast afvalverwerking is ISVAG ook een energieleverancier van groene stroom.   ISVAG is gevestigd op 1 fysieke locatie te Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk.   Op deze locatie bevinden zich 2 gebouwen. Eén gebouw wordt benoemd als "Administratie", het andere gebouw als "Fabriek".   De server infrastructuur bij ISVAG voor het administratieve netwerk en deels productienetwerk is op gebouwd uit 3 fysieke servers. Twee gevirtualiseerde servers met lokale disks en storage replicatie worden ingezet voor het aanbieden van alle virtuele machines, één server voor back-up en failover manager functie ter controle van de gevirtualiseerde servers.   Deze server configuratie is meer dan 5 jaar oud en aan vervanging toe.   ISVAG wenst dat het nieuwe concept:   1. dezelfde redundantie graad heeft   2. zoals vandaag gesplitst over 2 gebouwen staat   3. de mogelijkheid biest dat iedere fysieke server alle virtuele machines kan aanbieden.   Er zijn bij opmaak van het bestek geen verdere plannen om meer services in de Cloud te nemen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   30
*  Plan van aanpak  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
4   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-10   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-10
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Administratief gebouw ISVAG - Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Bruxelles (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09