Ivbo

Aankoop van 5 huisvuilwagens met een dieselmotor Euro 6


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IVBO
Postadres :  Pathoekeweg 41 , BE - 8000   Brugge
Contactpersoon:   De heer Thomas Bisschop
Tel:   +32 50456347
Fax:   +32 50456315
E-mail:   thomas.bisschop@ivbo.be
Internetadres(sen):   www.ivbo.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van 5 huisvuilwagens met een dieselmotor Euro 6  
Referentienummer:   A-BE-0107-0022-A
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Aankoop van 5 chassis-cabines  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   IVBO - Pathoekeweg 41 - 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische waarde  -  weging:   30
*  Service na verkoop  -  weging:   10
Kost:
*  Prijs aankoop  -  weging:   30
*  Prijs onderhoudscontract  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Aankoop van 5 laadbakken voor opbouw op 5 chassis-cabines  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   IVBO - Pathoekeweg 41 - 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische waarde  -  weging:   40
*  Service na verkoop  -  weging:   10
*  Veiligheid  -  weging:   10
Kost:
*  Prijs aankoop  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
80   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. Omzet per boekjaar minimun 3.000.000 EUR
2. Passende bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:
1. 1 Minimum 10 gelijkaardige leveringen
2. 2. Geldig certificaat


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-04   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   10:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, arrondissement Brugge ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09