Universiteit Antwerpen

RAAMCONTRACT TOT INZAMELING, OPHALING EN VERWERKING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Antwerpen
Postadres :  Prinsstraat 13 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Elio Berardocco
Tel:   +32 32653110
E-mail:   aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313668   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313668


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMCONTRACT TOT INZAMELING, OPHALING EN VERWERKING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN  
Referentienummer:   Universiteit Antwerpen-18062-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Inzameling, ophaling en verwerking van bedrijfsafvalstoffen.
Toelichting: Deze opdracht heeft tot doel het bedrijfsafval dat door diensten van de Universiteit Antwerpen (Campus Drie Eiken (CDE), Campus Groenenborger (CGB), Campus Middelheim (CMI), de Stadscampus (CST), Campus Paardenmarkt (CPM), Campus Mutsaard (CMU) en eventueel nieuwe campussen) wordt geproduceerd, in te zamelen, op te halen en te verwerken volgens de bepalingen van het materialendecreet, de federale en/of regionale regelgeving, alsook volgens de Europese richtlijnen hierover.
Deze opdracht omvat enerzijds de inzameling, afvoer en verwerking van laboafval en anderzijds de inzameling, afvoer en verwerking van afval voor de technische dienst zoals hout, bedrijfsafval klasse II, piepschuim , vlak glas enz.

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De inventaris in Excel-formaat werd toegevoegd.