Provincie Limburg

Be-MINE PIT: Design & Build


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  provincie Limburg
Postadres :  Universiteitslaan 1 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   De heer Dirk Bouve
Tel:   +32 11237574
Fax:   +32 11238111
E-mail:   dirk.bouve@limburg.be
Internetadres(sen):   www.limburg.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
be-MINE PIT: Design & Build  
Referentienummer:   2018N038102
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212352
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging van document 'Tender description', dit betreft een gedeeltelijke officieuze vertaling in het Engels van de omschrijving van de opdracht bij wijze van informatie en die niet als officiële aankondiging geldt.