Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

Leopoldsburg-Regie der Gebouwen - Prijsaanvraag voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch bodemonderzoek met technisch verslag en conformverklaring grondverzet.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Niels Verboven
Tel:   +32 472523785
E-mail:   Niels.Verboven@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314579


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leopoldsburg-Regie der Gebouwen - Prijsaanvraag voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch bodemonderzoek met technisch verslag en conformverklaring grondverzet.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71600000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Leopoldsburg-Regie der Gebouwen - Prijsaanvraag voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch bodemonderzoek met technisch verslag en conformverklaring grondverzet.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-06   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier in te vullen en over te maken aan DOC.VRO@buildingsagency.be .Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de plannen.Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid Anne.Quetstroey@buildingsagency.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11