Licence To Build Architects - Engineers

Uitbreiding van een school met een klaslokaal en een sanitaire unit.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Licence to Build Architects - Engineers
Postadres :  Brusselsestraat 28 , BE - 1750   Lennik
Contactpersoon:   Evy Paessens
Tel:   +48 6211532
Fax:   +2 5216261
E-mail:   evy.paessens@licencetobuild.be
Internetadres(sen):   http://www.licencetobuild.be/   https://drive.google.com/drive/folders/12LhUMGUr1yJK0mgz-t8qBkLYJwVrhXGZ?usp=sharing


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding van een school met een klaslokaal en een sanitaire unit.  
Referentienummer:   LTB-16.054-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214210
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding van een school met een klaslokaal en een sanitaire unit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Fabrieksstraat 3 te 1601 Ruisbroek
II.2.4. Beschrijving
Uitbreiding van een school met een klaslokaal en een sanitaire unit.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
250   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-13   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-13
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   spreekzaal Heilig-Hart College, Vondel 41 te 1500 Halle

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Verzoeningscommissie Bouw V.Z.W.
Espace Jacquemotte Hoogstraat 139 ,  BE - 1000   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11