Gasthuiszusters Antwerpen Vzw

"Levering Elektriciteit en Aardgas / ESV Energie 2020 - 2022"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  GasthuisZusters Antwerpen vzw
Postadres :  Oosterveldlaan 22 , BE - 2610   Wilrijk
E-mail:   esvenergie@gza.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314769   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314769


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
"Levering Elektriciteit en Aardgas / ESV Energie 2020 - 2022"  
Referentienummer:   GZA vzw-2018/ESV/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09300000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van elektriciteit en aardgas en aanverwante diensten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Levering elektriciteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Levering elektriciteit en aanverwante diensten  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
maximaal 12 maanden  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Levering aardgas  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Levering aardgas en aanverwante diensten  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
maximaal 12 maanden  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-20   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-20
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eertse Aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11