Lokale Politie Antwerpen

RAAMOVEREENKOMST FUNCTIEKLEDIJ Arrestatie eenheid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lokale Politie Antwerpen
Postadres :  Oudaan 5 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 33385893
E-mail:   vanessa.bogaerts@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.politieantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314685


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST FUNCTIEKLEDIJ Arrestatie eenheid  
Referentienummer:   Lokale Politie Antwerpen-LPA/2018/325-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  35000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST FUNCTIEKLEDIJ Arrestatie eenheid
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Broek  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
T-shirt korte mouw  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
T-shirt lange mouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Combat-shirt  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Softshell- Windstopper  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
Jas  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   7

II.2.1. Benaming
Polo  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst functiekledij arrestatie eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-13   10:38
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-13
Plaatselijke tijd:   10:38

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10