Gemeente Ham

Leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2019 met mogelijkheid tot 3 keer stilzwijgende verlenging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Ham
Postadres :  Dorpsstraat 19 , BE - 3945   Ham
Contactpersoon:   De heer Bart Vankrunkelsven
Tel:   +32 13611012
Fax:   +32 13611001
E-mail:   bart.vankrunkelsven@ham.be
Internetadres(sen):   www.ham.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2019 met mogelijkheid tot 3 keer stilzwijgende verlenging  
Referentienummer:   2018061
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   verschillende plaatsen in Ham
II.2.4. Beschrijving
Het leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2019 met mogelijkheid tot 3 keer 1 jaar stilzwijgende verlenging.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Dienstverlening  -  weging:   15
*  assortiment  -  weging:   10
Kost:
*  Prijs  -  weging:   25
*  korting op het aangeboden aanbod  -  weging:   20
*  korting frisdrankleverancier  -  weging:   15
*  korting brouwerij  -  weging:   15
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht wordt toegekend voor een periode van 1 jaar te beginnen op 1 januari 2019.   Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich uitdrukkelijk tot het naleven van de volgende clausule: de duur van de opdracht kan door de opdrachtgever maximum 3 maal stilzwijgend verlengd worden telkens voor een periode van 1 bijkomend jaar. De opdrach.(zie opdrachtdocumenten)  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Eventuele minimumeisen:
1. ingeschreven

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Juridische informatie: - inschrijver bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 - inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016Technische informatie: inschrijving in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-17
Plaatselijke tijd:   10:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Er kan een afspraak gemaakt worden vanaf 1 augustus met Bart Vankrunkelsven op nummer 013 61 10 12 voor het plaatsbezoek.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10