Flanders Make Vzw

Opdracht van leveren, monteren en plaatsen van meubilair voor een cafetaria en vergaderzalen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Flanders Make vzw
Postadres :  Oude Diestersebaan 133 , BE - 3920   Lommel
E-mail:   procurement@flandersmake.be
Internetadres(sen):   http://www.flandersmake.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314575


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht van leveren, monteren en plaatsen van meubilair voor een cafetaria en vergaderzalen  
Referentienummer:   Make-WOO-FM2018-034-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren, monteren en plaatsen van meubilair voor een cafetaria en vergaderzalen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Leuven
II.2.4. Beschrijving
Opdracht van leveren, monteren en plaatsen van meubilair voor een cafetaria en vergaderzalen  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
5   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-14   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-14
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Hasselt ,  BE   Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Hasselt ,  BE   Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Hasselt ,  BE   Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09