Departement Mobiliteit En Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Postadres :  Thonetlaan 102 - bus 2 , BE - 2050   Antwerpen
Contactpersoon:   Björn Van de Walle
Tel:   +32 37302558
E-mail:   Bjorn.vandewalle@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.maritiemetoegang.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314564


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug  
Referentienummer:   Maritieme Toegang-00441-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221110
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
730   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-03   10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-03
Plaatselijke tijd:   10:15
Adres:   Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2 ,  BE - 2050   Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10