Stad Roeselare

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering t.v.v. het personeel van de verschillende entiteiten binnen de groep Roeselare


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Roeselare
Postadres :  Botermarkt 2 , BE - 8800   Roeselare
Contactpersoon:   Mevrouw Helena Vandekerckhove
Tel:   +32 51262320
E-mail:   helena.vandekerckhove@roeselare.be
Internetadres(sen):   www.roeselare.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Personeelsbeheer
Postadres :  Botermarkt 2 / ingang Zuidstraat 15 ,BE -8800   Roeselare
Contactpersoon:   Mevrouw Annelies Lamote
Tel:   +32 51262424
Fax:   +32 51262429
E-mail:   annelies.lamote@roeselare.be
Internetadres(sen):   www.roeselare.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering t.v.v. het personeel van de verschillende entiteiten binnen de groep Roeselare  
Referentienummer:   ALG/228-2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   Roeselare
II.2.4. Beschrijving
Roeselare is een stad in de Belgische provincie West-Vlaanderen. De Stad organiseert haar dienstverlening binnen verschillende entiteiten die instaan voor de dagelijkse werking met eigen personeel. De huidige hospitalisatieverzekering van de stad voorziet in een basisformule en een uitgebreide formule en liep sinds 2011 voor het personeel van de Stad, Het Portaal en de Brandweer (de huidige 'Hulpverleningszone Midwest').   Enkel de basisformule wordt momenteel gratis aangeboden aan de eigen medewerkers. Zij kunnen wel opleggen voor de uitgebreide formule. De huidige polis is aan vernieuwing toe om marktconform te blijven. De huidige hospitalisatieverzekering van het OCMW en Zorgbedrijf voorziet momenteel standaard enkel een uitgebreide formule voor het eigen personeel.   De stad wil deze formule ook graag gratis aan haar personeel aanbieden. De vijf entiteiten: Stad Roeselare, OCMW, Het Portaal, Hulpverleningszone Midwest en Het Zorgbedrijf schrijven samen een aanbesteding uit voor zes jaar waarbij Stad Roeselare als aanbestedende overheid optreedt.   De personeelsaantal van deze entiteiten wordt hieronder toegelicht zodat een beter begrip van de omvang van deze opdracht mogelijk is:   Stad Roeselare:   - Hoofdverzekerden: 422 personen   - Nevenverzekerden: 455 personen   OCMW Roeselare:   - Hoofdverzekerden: 187 personen   - Nevenverzekerden: 151 personen   Het Portaal:   - Hoofdverzekerden: 36 personen   - Nevenverzekerden: 16 personen   Hulpverleningszone Midwest:   - Hoofdverzekerden: 42 personen   - Nevenverzekerden: 50 personen   Het Zorgbedrijf:   - Hoofdverzekerden: 801 personen   - Nevenverzekerden: 385 personen   Deze opdracht is voorbehouden voor verzekeraars, zonder tussenkomst van bemiddelaars. Enkel rechtstreekse kandidatuurstellingen van verzekeraars zullen weerhouden worden. Het bestuur wenst duidelijke en korte communicatielijnen tussen het personeel en de verzekeraar.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Bijkomende waarborgen  -  weging:   10
*  Dienstverleningsvoorstellen  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
72   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een actuariële bevestiging dat de verzekeraar voldoende reserves heeft aangelegd voor deze verzekeringstak.
Eventuele minimumeisen:
1. 1

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver dient aan te tonen de nodige ervaring te hebben in het onderschrijven van hospitalisatieverzekeringen. Hij dient hiervoor een referentielijst voor te leggen van de voornaamste gelijksoortige referenties m.b.t. openbare diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht en waaruit minimum 5 gelijkaardige referenties blijken met vermelding van het bedrag en de datum van de instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent.Minimumeisen: Vijf positieve referenties2. Een document van de bevoegde instantie als attest dat de inschrijver toegelaten is voor de verzekeringstak(ken) waarvoor een offerte wordt ingediend.

Eventuele minimumeisen:
1. 5
2. 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-09   11:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2018-08-29
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend "verzoekschrift tot nietigverklaring" dat door u of een advocaat ondertekend is. Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09