Karel De Grote-hogeschool Vzw

Raamovereenkomst voor de levering van allerhande soorten drukwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Karel de Grote-Hogeschool VZW
Postadres :  Brusselstraat 45 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Dienst Aankoop
Tel:   +32 36131338
E-mail:   aankoop@kdg.be
Internetadres(sen):   http://www.kdg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314488


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van allerhande soorten drukwerk  
Referentienummer:   Karel de Grote-Hogeschool VZW-ALG_2018_001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 Administratief drukwerk
Perceel 2 Premium drukwerk
Perceel 3 Budgetdrukwerk
Perceel 4 Artistiek drukwerk voor Sint-Lucas Antwerpen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Administratief drukwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool
II.2.4. Beschrijving
Met administratief drukwerk wordt KdG branded drukwerk bedoeld dat aan weinig verandering onderhevig is en dus ruim vooraf kan worden ingepland, zoals:   ? Diplomapapier   ? Omslagen   ? Brief(-papier)  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Premium drukwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool
II.2.4. Beschrijving
Met 'premium' drukwerk wordt KdG branded drukwerk bedoeld met een uitgesproken klassevolle uitstraling. Behalve papierkeuze en afwerking zijn advies, offertes op maat, kleine grafische aanpassingen of DTP-werk en een vlotte projectopvolging belangrijk.   Tot de toepassingen behoren:   ? Brochures   ? Folders   ? Affiches   ? Kaarten (uitnodigingen, toegangskaarten, wenskaarten, flyers .)   ? Presentatiemappen   ? Gepersonaliseerde brief & mailings   ? Gepersonaliseerde notitieblokken   ? Visitekaartjes (incl. DTP-werk: invullen van gegevens op basis van een aangeleverde Excel)   ? .  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Budgetdrukwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool
II.2.4. Beschrijving
Met 'budgetdrukwerk' wordt KdG branded drukwerk bedoeld dat er netjes en degelijk uitziet maar iets minder exclusief dan het premiumdrukwerk.   Ook andere dragers dan papier zijn mogelijk: banners, stickers, plaatmateriaal .   Tot de toepassingen behoren:   ? Affiches   ? Folders   ? Kaarten (uitnodigingen, toegangskaarten, wenskaarten, flyers .)   ? Prints van plannen   ? Roll-up banners   ? Stickers   ? Plaatmateriaal   ? .  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Artistiek drukwerk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Meerdere campussen van de Karel de Grote Hogeschool
II.2.4. Beschrijving
Voor de medewerkers verbonden aan de artistieke opleidingen voorzien we een afzonderlijk perceel.   Met 'artistiek drukwerk' wordt kwaliteitsdrukwerk voor onze kunstopleidingen Sint Lucas Antwerpen, bedoeld. Naast de hoge kwaliteitseisen (idem Perceel premium drukwerk), zijn er ook bijkomende technische vereisten. Denk aan perscontrole, kleur- en saturatiecorrecties, nieuwe en niet-courante afwerkingsmogelijkheden van bindingen en kapvormen (zoals foliedruk, preegdruk, vernisdruk, plastificatie, otabind .) .  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De aanbestedende overheid heeft het recht om de overeenkomst 2 maal te verlengen, voor een periode van 1 jaar.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-23   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-23
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor perceel 4 wordt ter beoordeling van de kwaliteit aan de inschrijvers gevraagd minstens 5 voorbeelden van artistiek drukwerk toe te voegen aan de offerte. Deze voorbeelden dienen door de inschrijver via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven te worden. Bij verzending via een postdienst worden deze voorbeelden in een definitief gesloten verpakking gestoken waarop duidelijk " AD_2018_001 PERCEEL 4 - VOORBEELDEN " en de naam van de inschrijver wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan:Karel de Grote Hogeschool VZWDienst AankoopMevrouw Annemie MarienBrusselstraat 452018 AntwerpenDe drager overhandigt een definitief gesloten verpakking waarop duidelijk " AD_2018_001 PERCEEL 4 - VOORBEELDEN " en de naam van de inschrijver wordt vermeld,met de voorbeelden aan Annelies Hermans, Els Van Dongen, Faiza Bali of Laurette Goossens of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus aan het onthaal.Deze voorbeelden moeten bij de aanbestedende overheid toekomen vóór 23 augustus 2018 om 12.00 uur. Bij het niet aanleveren van deze voorbeelden conform de gestelde voorwaarden, wordt de offerte voor perceel 4 niet meegenomen voor verdere beoordeling.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09