Wit-gele Kruis Van Vlaanderen Vzw

Vaste en mobiele telefoniediensten, mobiele datacommunicatie en WAN/internet verbindingen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Wit-Gele Kruis van Vlaanderen VZW
Postadres :  Frontispiesstraat 8 bus 1.2 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Mevrouw Hilde Lemmens
Tel:   +32 27393540
Fax:   +32 27393599
E-mail:   hilde.lemmens@vlaanderen.wgk.be
Internetadres(sen):   www.witgelekruis.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vaste en mobiele telefoniediensten, mobiele datacommunicatie en WAN/internet verbindingen  
Referentienummer:   GVDP/2018/034
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64210000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Vaste en mobiele telefoniediensten, mobiele datacommunicatie en WAN/Internet verbindingen.
Hiervoor kiest de aanbestedende overheid voor de openbare procedure.
Deze opdracht omvat meerdere percelen zoals hieronder geduid wordt.
Percelen: de opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Vaste en mobiele telefoniediensten":
Plaats van dienstverlening: diverse locaties
Toelichting:
- Leveren van vaste telefoniediensten voor het voeren van gesprekken op verschillende soorten vaste lijnen (digitaal, ISDN, PRA, VOIP, SIP business trunk.)
- Leveren van mobiele telefoondiensten voor het voeren van gesprekken, versturen van SMS, gebruik van data-abonnement.
Perceel 2 "Mobiele datacommunicatiediensten - verschillende types van volume":
Plaats van dienstverlening: diverse locaties
Toelichting:
Leveren van mobiele datacommunicatiediensten voor het continu doorsturen van data va.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend.
In plaats van:
Datum: 27/8/2018. Plaatselijke tijd: 09.00. Plaats: Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vzw, Frontispiesstraat 8 bus 1.2 te 1000 Brussel
Te lezen:
Er zal geen publieke opening plaatsvinden.