Stad Mechelen

Verticaal contract voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties van de gebouwen Stad Mechelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21 , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   De heer Koert Hendrickx
Tel:   +32 15297531
Fax:   +32 15297510
E-mail:   overheidsopdrachten@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verticaal contract voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties van de gebouwen Stad Mechelen  
Referentienummer:   Mechelen-PPP001-1293/8027/2018-OO--F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
looptijd: 6 + 4 jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden nieuwe documenten toegevoegd welke beschikbaar zijn via de link https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1293/01/2018