Stad Mechelen

Implementatie en onderhoud van een centraal beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21 , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   Mevrouw Birgit Cauwenbergh
Tel:   +32 15297535
Fax:   +32 15297510
E-mail:   birgit.cauwenbergh@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Implementatie en onderhoud van een centraal beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services  
Referentienummer:   Mechelen-PPP001-1349/8024/2018-OO--F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72263000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanvullende informatie toegevoegd