Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w.

MATERIAAL VOOR ARTHROSCOPISCHE INGEREPEN- RAAMOVEREENKOMST


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres :  Kroonveldlaan 50 , BE - 9200   Dendermonde
Contactpersoon:   Mevrouw Ilse Fabry
Tel:   +32 52252900
Fax:   +32 52252871
E-mail:   ilse.fabry@azsintblasius.be
Internetadres(sen):   www.azsintblasius.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MATERIAAL VOOR ARTHROSCOPISCHE INGEREPEN- RAAMOVEREENKOMST  
Referentienummer:   2017/200
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   II.2.4)
In plaats van:
Deelnemende ziekenhuizen :. - AZ Sint Blasius vzw Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde. -Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove) Moorselbaan 164, 9300 Aalst. - Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Merestraat 80, 9300 Aalst. - AZ Sint-Elisabeth (Zottegem), Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem. - AZ Maria Middelares (Gent), Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent. - AZ Oudenaarde (Oudenaarde), Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde. - az Monica (Deurne), Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne. - az Heilige Familie (Rumst), 's Herenbaan 172, 2840 Rumst. - Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Edegem), Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem. - Sint-Vincentiusziekenhuis (Deinze), Schutterijstraat 34, 9800 Deinze.
Te lezen:
Deelnemende ziekenhuizen :. - AZ Sint Blasius vzw Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde . - Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst), Merestraat 80, 9300 Aalst. - Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw (Aalst), Moorselbaan 164, 9300 Aalst. - AZ Sint-Elisabeth (Zottegem), Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem. - AZ Maria Middelares (Gent), Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent. - AZ Oudenaarde (Oudenaarde), Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde. - az Monica (Deurne), Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne. - az Heilige Familie (Rumst), 's Herenbaan 172, 2840 Rumst. - Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Edegem), Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem. - Sint-Vincentiusziekenhuis (Deinze), Schutterijstraat 34, 9800 Deinze. - AZ Glorieux, Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse. - AZ Groeninge, President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk. - Sint Jozefskliniek, Ommegangstraat 41, 8870 Izegem. - OLV van Lourdes Ziekenhuis, Vijfseweg 150, 8790 Waregem. - AZ Jan Palfijn (Gent), Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent. Dit is de voorlopige lijst van de deelnemende ziekenhuizen. De definitieve lijst zal worden vermeld in het definitieve bestek dat aan de geselecteerde ondernemingen zal worden bezorgd.