Ghent University

Uitvoeren van allerlei kleine ruwbouw-, voltooiings-, infrastructuur-, timmer- en schrijnwerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Pieter Fockedey
Tel:   +32 92649856
Fax:   +32 92647994
E-mail:   Pieter.Fockedey@UGent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van allerlei kleine ruwbouw-, voltooiings-, infrastructuur-, timmer- en schrijnwerken  
Referentienummer:   DGFB/2018/003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45262522
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De Universiteit Gent wenst de opdrachtdocumenten als volgt te wijzigen :

Art. 24.b.3.a (p. 18)
"Hiervoor stelt hij permanent acht (8) bestelwagens (onderhoud + brandstofverbruik enz. volledig ten laste van de dienstverlener) en één (1) elektrische bakfiets ter beschikking"
Moet worden:
"Hiervoor stelt hij permanent negen (9) bestelwagens (onderhoud + brandstofverbruik enz. volledig ten laste van de dienstverlener) ter beschikking"