Antwerpen

Opzetten en onderhouden van Wegen Informatie Systeem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Christel Tijms
Tel:   +32 33384610
E-mail:   christel.tijms@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311441   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311441


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opzetten en onderhouden van Wegen Informatie Systeem  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2018_00385-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72320000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opzetten en onderhouden van Wegen Informatie Systeem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-12
Plaatselijke tijd:   09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-20
Plaatselijke tijd:   09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opening van aanvragen tot deelneming wordt uitgesteld ivm een wijziging van selectie-eis technische bekwaamheid.