Vereniging Svk Brugge

Leveren en plaatsen van 31 nieuwe keukens


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vereniging SVK Brugge
Postadres :  Ruddershove 4 , BE - 8000   Brugge
E-mail:   annelies.verplancke@mintus.be
Internetadres(sen):   https://www.svk-brugge.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314864


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van 31 nieuwe keukens  
Referentienummer:   OCMW Brugge-tdavp2018_003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en plaatsen van 31 nieuwe keukens
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Afbraak  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   - Moutstraat 11-57, 8200 Sint-Andries- Sint-Paulusstraat 4-20, 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van 31 nieuwe keukens  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
93   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Vast Meubilair  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   - Moutstraat 11-57, 8200 Sint-Andries- Sint-Paulusstraat 4-20, 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van 31 nieuwe keukens  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
93   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Technieken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   - Moutstraat 11-57, 8200 Sint-Andries- Sint-Paulusstraat 4-20, 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van 31 nieuwe keukens  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
93   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Technische fiches van alle inbouwtoestellen toe te voegen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-30   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Ruddershove 4 te 8000 Brugge Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Het betreft een elektronisch dossier. De openingszitting is niet openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12