Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

V1081001 - Sint-Kruis, renovatie laagspanning PS Polderstraat V1081003 - Sint-Kruis, renovatie PS Polderstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Dhr. Dirk De Waele
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314862


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V1081001 - Sint-Kruis, renovatie laagspanning PS Polderstraat V1081003 - Sint-Kruis, renovatie PS Polderstraat  
Referentienummer:   AQFINFRA-V1081001-V1081003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232423
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
V1081001 & V1081003 - Sint-Kruis, renovatie PS Polderstraat & renovatie laagspanning PS Polderstraat
- Opbraak van de bestaande pompstations (EM +LS)
- Bouw van een nieuw pompstation (EM +LS)
- Gefaseerde ombouw van het SWA-gemaal ( EM + LS)
- Tijdelijk verpompen van het afvalwater (1500 l/s en opvoerhoogte 16.0mWk)
- Bouwkundige (aanpassings-)werken in en rondom de pompstations.
- Leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- Op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Kruis
II.2.4. Beschrijving
V1081001 - Sint-Kruis, renovatie laagspanning PS Polderstraat   V1081003 - Sint-Kruis, renovatie PS Polderstraat  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
330   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie V, klasse 5.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-31   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-31
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : - 60 kalenderdagen voor indienen TF's, planning, uitvoeringsplannen en e-schema's- 120 dagen voor de fabricageperiode van de onderdelen- 120 kalenderdagen voor de uitvoering van de werken op locatie.- 30 kalenderdagen voor de proefperiode. De proefperiode voor de SWA-gemaal is onafhankelijk van de proefperiode van de DWA gemalen.Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via asadmin@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12