Agentschap Voor Natuur En Bos

Raamovereenkomst natuurtechnische grondwerken (inrichting natuurvriendelijke oevers) in de cluster Kalkense Meersen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Dominiek Decleyre
E-mail:   dominiek.decleyre@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314861


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst natuurtechnische grondwerken (inrichting natuurvriendelijke oevers) in de cluster Kalkense Meersen  
Referentienummer:   ANB-SP_2018_DD2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst natuurtechnische grondwerken (inrichting natuurvriendelijke oevers) in de cluster Kalkense Meersen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst natuurtechnische grondwerken (inrichting natuurvriendelijke oevers) in de cluster Kalkense Meersen  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-04   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12