Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Verbeteringswerken aan de noodpaden in de premetro van Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres :  Ragheno Business Park - Motstraat 20 , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   Katia Van Hemelrijck, Domeinen & Infrastructuur
E-mail:   katia.vanhemelrijck@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314022

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres :  Ragheno Business Park - Motstraat 20 ,BE -2800   Mechelen
Contactpersoon:   Erwin Joris, Domeinen & Infrastructuur
E-mail:   erwin.joris@delijn.be
Internetadres(sen):   www.delijn.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314022

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbeteringswerken aan de noodpaden in de premetro van Antwerpen  
Referentienummer:   De Lijn-PG1714-10697-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het uitvoeren van verbeteringswerken en herstellingen aan de noodpaden in de premetrotunnels van Antwerpen.
Deze aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) nodig voor het verbeteren van de beloopbaarheid van de noodpaden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft het uitvoeren van verbeteringswerken en herstellingen aan de noodpaden in de premetrotunnels van Antwerpen.   Deze aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) nodig voor het verbeteren van de beloopbaarheid van de noodpaden.   Deze opdracht omvat géén volledige uitbraak en vernieuwing van de bestaande noodpaden maar voorziet in een reeks posten voor het uitvoeren van plaatselijke verbeteringswerken of herstellingswerken met als doel het val- en struikelgevaar tot een minimum te beperken.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 4, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-04   14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-04
Plaatselijke tijd:   14:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Ophalen bestekdocumenten: klik op link vermeld bij adres kopersprofiel pagina 1 van deze aankondiging.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12