Hogeschool Gent

Vernieuwing en beheer modulaire beursstand HoGent


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hogeschool Gent
Postadres :  Geraard de Duivelstraat 5 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Isabelle Claeys
Tel:   +32 92432702
E-mail:   isabelle.claeys@hogent.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311725   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311725


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwing en beheer modulaire beursstand HoGent  
Referentienummer:   Hogeschool Gent-DCOM/IC/20182-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39154100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwing en beheer modulaire beursstand HoGent
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek werd gewijzigd/aangevuld op volgende punten:
- bereikbaarheid contactpersoon
- plaatsbezoek
- onregelmatigheid offerte bij niet (geldige) ondertekening
(nadere toelichting in apart gepubliceerd document)