Vzw Arteveldehogeschool

Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald de binnenafwerking tot en met schilderwerken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Arteveldehogeschool
Postadres :  Hoogpoort 15 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Griet De Poorter
E-mail:   overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen):   www.arteveldehs.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314915

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Arteveldehogeschool vzw
Postadres :  Hoogpoort 15 ,BE -9000   Gent
Contactpersoon:   Griet De Poorter
E-mail:   overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen):   http://www.artevelde   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314915

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald de binnenafwerking tot en met schilderwerken.  
Referentienummer:   Arteveldehogeschool-AHS/2017/138(-2)-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft perceel 2 van de renovatieopdracht 'campus Sint-Amandsberg', meer bepaald het werk 'uitvoeren van de binnenafwerking t.e.m. schilderwerken'.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gent
II.2.4. Beschrijving
Renovatie van campus Sint-Amandsberg, meer bepaald het uitvoeren van de binnenafwerking tot en met schilderwerken.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
204   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-30   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-30
Plaatselijke tijd:   23:59
Adres:   Via e-Tendering. Er vindt geen publieke openingszitting plaats. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
e-Tendering.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten worden als bijlage toegevoegd aan deze bekendmaking van de opdracht via e-Notification.De inschrijver dient ermee rekening te houden dat de aanbestedende overheid vanaf zaterdag, 14 juli 2018 tot en metmaandag, 20 augustus 2018 omwille van de vakantieperiode geen mails zal lezen/beantwoorden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. ,  BE - 9000   Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12