Bethanië Vzw

Scheiding van riolering en infiltratie hemelwater Bethanië vzw - Campus Genk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Bethanië vzw
Postadres :  Bethaniëstraat 74 , BE - 3600   Genk
Tel:   +32 89329555
E-mail:   info@bethanie.be
Internetadres(sen):   www.bethanie.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314918


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Scheiding van riolering en infiltratie hemelwater Bethanië vzw - Campus Genk  
Referentienummer:   Bethanië vzw-CON_20180630_BEG-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85311200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Scheiding van riolering en infiltratie van hemelwater volgens de goedgekeurde opdrachtdocumenten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
II.2.4. Beschrijving
Scheiding riolering en infiltratie regenwater  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
60   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-17
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Koophandel Tongeren ,  BE - 3700   TONGEREN

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
WTCB ,  BE - 1000   BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Koophandel ,  BE - 3700   TONGEREN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12