Gemeente Lennik

Uitnodiging tot indienen offerte - "RENOVATIEWERKEN van het GEMEENTEHUIS" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Lennik
Postadres :  Markt 18 , BE - 1750   Lennik
Contactpersoon:   Sam Harnie
Tel:   +32 25310241
Fax:   +32 25322175
E-mail:   sam.harnie@lennik.be
Internetadres(sen):   www.lennik.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Postadres :  Brusselsesteenweg 617 ,BE -1731   Zellik
Contactpersoon:   Koen De Vloed
Tel:   +32 24671150
Fax:   +32 24664981
E-mail:   koen.devloed@haviland.be
Internetadres(sen):   www.haviland.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - "RENOVATIEWERKEN van het GEMEENTEHUIS" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   10474/115000/AANN2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Markt 18 te 1760 Lennik
II.2.4. Beschrijving
"RENOVATIEWERKEN van het GEMEENTEHUIS"  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
115   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De financiële en economische draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie:
Eventuele minimumeisen:
1.
1° Door een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage.
Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:
1. Eén referentie van een soortgelijke (vergelijkbaar qua bouwkost) openbare opdracht gestaafd met attest van goede uitvoering.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-06   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-05


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.De plaatsbezoeken kunnen ingepland worden en doorgaan vanaf 14/08/2018.De potentiële inschrijvers zijn verplicht om ten laatste op 31/08/2018 een bezoek te brengen aan de plaats waar de werken zullen moeten worden uitgevoerd.Een ondertekend attest van plaatsbezoek in overeenstemming met het model vervat in de bijlage moet worden toegevoed aan de offerte.Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de volgende persoon :Haviland IntercommunaleCel gemeentelijke bouwwerkenProjectcoördinator Koen De Vloedtelefoon: +322/467.11.50gsm: +32491/35.31.72e-mail: koen.devloed@haviland.beof op het algemeen nummer van Haviland Intercommunale : +322/466.51.00Het bezoek aan de plaats waar de werken zullen moeten worden uitgevoerd, gebeurt op de dag en het uur overeengekomen met de voormelde persoon.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08