Gemeente Haaltert

Academie voor woord, muziek en dans 2e fase: polyvalente zaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Haaltert
Postadres :  Hoogstraat 41 , BE - 9450   Haaltert
Contactpersoon:   De heer Arne De Schepper
Tel:   +32 53858607
Fax:   +32 53858620
E-mail:   arne.deschepper@haaltert.be
Internetadres(sen):   www.haaltert.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Academie voor woord, muziek en dans 2e fase: polyvalente zaal  
Referentienummer:   2018/709
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212322
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:   Muziekacademie Denderhoutem
II.2.4. Beschrijving
Academie voor woord, muziek en dans 2e fase: polyvalente zaal  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
220   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-17
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Gemeentehuis, Trouwzaal, 1ste verdieping Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08