De Vlaamse Waterweg Nv

Het inzamelen van scheepsafval per schip en vacuümwagen in de Haven van Gent en het territorium van De Vlaamse Waterweg nv.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Ben Quintelier
E-mail:   azk-oo-contracten-en-begroting@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316915


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het inzamelen van scheepsafval per schip en vacuümwagen in de Haven van Gent en het territorium van De Vlaamse Waterweg nv.  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-AAO-18-7003-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het inzamelen van scheepsafval per schip en vacuümwagen in de Haven van Gent en het territorium van De Vlaamse Waterweg nv.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
1 .Perceel Gent (binnen de grenzen van de Haven van Gent en de Ringvaart om Gent)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
II.2.4. Beschrijving
Vaste gedeelte   - Het inzamelen per schip van:   o bilgewater   o En/of afgewerkte olie   o En/of overig vet- en oliehoudend scheepsbedrijfsafval   o En overig scheepsbedrijfsafval   - De verwerking van de ingezamelde hoeveelheid, tegen een vaste vergoeding per m³, van:   o bilgewater   o afgewerkte olie bilgewater en afgewerkte olie   Voorwaardelijk gedeelte   - De verwerking van:   o het vast olie en vethoudend scheepsbedrijfsafval per kg;   o het divers KGA per kg;   o het huishoudelijke afval per afvalzak van 60 liter.   Omwille van territoriale bevoegdheid wordt dit perceel opgesplitst in 2 deelopdrachten (Haven van Gent en Ringvaart om Gent). Elke deelopdracht zal 50% bedragen van de totale opdracht.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Het offertebedrag  -  weging:   60
*  De kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40

Lot   2

II.2.1. Benaming
2. het territorium van De Vlaamse Waterweg nv  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Vaste gedeelte   - Het inzamelen per schip van:   o bilgewater   o En/of afgewerkte olie   o En/of overig vet- en oliehoudend scheepsbedrijfsafval   o En overig scheepsbedrijfsafval   - De verwerking van de ingezamelde hoeveelheid, tegen een vaste vergoeding per m³, van:   o bilgewater   o afgewerkte olie bilgewater en afgewerkte olie   Voorwaardelijk gedeelte   - De verwerking van:   o het vast olie en vethoudend scheepsbedrijfsafval per kg;   o het divers KGA per kg;   o het huishoudelijke afval per afvalzak van 60 liter.   Omwille van territoriale bevoegdheid wordt dit perceel opgesplitst in 2 deelopdrachten (Haven van Gent en Ringvaart om Gent). Elke deelopdracht zal 50% bedragen van de totale opdracht.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Het offertebedrag  -  weging:   60
*  De kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 060-132714

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Perceel Gent ( binnen de grenzen van de Haven van Gent en de Ringvaart om Gent)

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
Postadres:   Spanjeweg 2 ,NL -4455   Nieuwdorp
NUTS-code:   NL34
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  het territorium van De Vlaamse Waterweg nv

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-19

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
Postadres:   Spanjeweg 2 ,NL -4455   Nieuwdorp
NUTS-code:   NL34
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08