Stad Hasselt

Aanstelling projectleider transversale projecten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hasselt
Postadres :  Groenplein 1 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   De heer Benoit Haesen
Tel:   +32 11239578
E-mail:   benoit.haesen@hasselt.be
Internetadres(sen):   www.hasselt.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling projectleider transversale projecten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-2023 2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79421000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Hasselt, Groenplein 1 te 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
De Stedelijke Diesten van stad Hasselt en OCMW Hasselt zijn aan een integratie-oefening begonnen. Samen vormen ze "Stad Hasselt". Daarnaast werkt Stad Hasselt aan nieuwe transversale projecten zoals "Smart Hasselt", Duurzame Ontwikkeling, Nieuwe HR politieken, etc Deze oefeningen creëren een reeks van transversale veranderprojecten die een goede begeleiding nodig hebben. Hiervoor zal er een tijdelijke projectleider aangesteld worden.   Deze tijdelijke Projectleider Transversale Projecten zal de Algemeen Directeur en het management team bijstaan in alle aspecten van projectbeheer met als doelstelling bij te dragen aan het realiseren van transversale processen die rond één thema diverse disciplines samenbrengt.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
*  Beschikbaarheid en flexibiliteit  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   30


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Aanstelling projectleider transversale projecten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Aligno Management
Postadres:   Kraenepoelpad 4 ,BE -9880   Aalter
E-mail:   caroline.francois@aligno.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08