Universitair Ziekenhuis Gent

Raamovereenkomst voor het leveren van middelen in het kader van geassisteerde vruchtbaarheid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  Corneel Heymanslaan 10 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Conny De Schouwer
Tel:   +32 93324310
Fax:   +32 93323853
E-mail:   conny.deschouwer@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  Corneel Heymanslaan 10 ,BE -9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Conny De Schouwer
Tel:   +32 93324310
Fax:   +32 93323853
E-mail:   conny.deschouwer@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van middelen in het kader van geassisteerde vruchtbaarheid  
Referentienummer:   OP/LTA/CDS/D34180169
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33641200
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Humaan Menopauzaal Gonadotropine, urinair  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Apotheek, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Follitropine delta  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Apotheek, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Follitropine alfa of bèta  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Apotheek, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Gonadoreline - antagonisten - 0,25 mg/ 0,5 ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Apotheek, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Gonadoreline - analogen - Triptorelin  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Apotheek, Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. Perceel 1:Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 440.000
Perceel 2: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 130.000
Perceel 3: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 300.000
Perceel 4: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 145.000
Perceel 5: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 34.000

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.2. Toelating om Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer) te verhandelen, werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Eventuele minimumeisen:
1. minimum 2 referenties incl. contactgegevens (naam + telefoon/mailadres).


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-21   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-21
Plaatselijke tijd:   09:30
Adres:   Vergaderzaal Aankoopdienst - Ingang 75 - route 7515 - 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II), Corneel Heymanslaan 10 te 9000 Gent Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08