Gemeente Hoeilaart

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente, het OCMW en het AGB Holar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Hoeilaart
Postadres :  Jan van Ruusbroecpark , BE - 1560   Hoeilaart
Contactpersoon:   Mevrouw Renny Rombouts
Tel:   +32 26582874
Fax:   +32 26582879
E-mail:   renny.rombouts@hoeilaart.be
Internetadres(sen):   www.hoeilaart.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Marsh nv
Postadres :  Herrmann Debrouxlaan 2 ,BE -1160   Brussel
E-mail:   Laure-Anne.Luyckx@marsh.com
Internetadres(sen):   www.march.com  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente, het OCMW en het AGB Holar  
Referentienummer:   2018-007
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp dienstverlening : Deze opdracht betreft een aanneming van diensten en meer bepaald het hernieuwen van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente Hoeilaart, het OCMW Hoeilaart en ABG HOLAR.
De dienstverlening betreft verzekeringsdiensten(CPV Codes 66510000-8 en volgende).
Vragen kunnen worden gesteld tot en met 15 kalenderdagen voor indiening van de kandidaatstelling. Deze vragen worden uitsluitend per mail gesteld op het adres:
Laure-Anne.Luyckx@marsh.com
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Materiële schade  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark te 1560 Hoeilaart
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 1: MATERIELE SCHADE   - Luik 1.1: Brandverzekering   - Luik 1.2: Alle risico's elektronica   - Luik 1.3: Alle risico's speciale voorwerpen   - Luik 1.4: Transport en verblijf van waarden  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit waarborgen  -  weging:   15
*  Kwaliteit diensten  -  weging:   25
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Ongevallen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark te 1560 Hoeilaart
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 2: ONGEVALLEN   ? Luik 2.1: Arbeidsongevallen en Excedent   ? Luik 2.2: Lichamelijke ongevallen Raadsleden   ? Luik 2.3: Lichamelijke ongevallen Bejaarden woonzorgsite Den Dumberg   ? Luik 2.4: Schade door ongeval, ziekte en contaminatie (vrijwilligers in de welzijnssector  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit waarborgen  -  weging:   15
*  Kwaliteit diensten  -  weging:   25
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Aansprakelijkheid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark te 1560 Hoeilaart
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 3: AANSPRAKELIJKHEID   - Luik 3.1: Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand   - Luik 3.2: Objectieve aansprakelijkheid   - Luik 3.3: Bescherming van de lokale mandatarissen (GEMEENTE EN OCMW)   - Luik 3.4: Bestuurdersaansprakelijkheid (AGB)   - Luik 3.5: BA privé-leven politieke vluchtelingen   - Luik 3.6: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen kinderdagverblijf en speelplein   - Luik 3.7: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen deelnemers lichtstoet druivenfestival  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit waarborgen  -  weging:   15
*  Kwaliteit diensten  -  weging:   25
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Auto  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark te 1560 Hoeilaart
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 4: AUTO   - Luik 4.1: Autoverzekering   - Luik 4.2: Omnium dienstopdrachten  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit waarborgen  -  weging:   15
*  Kwaliteit diensten  -  weging:   25
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Uitsluitingsgronden (art.67 t.e.m. 69 van de wet overheidsopdrachten 2016) De kandidaat verklaart zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 t.e.m. artikel 69 van de wet overheidsopdrachten 2016.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-11   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08