Agentschap Maritieme Dienstverlening En Kust - Afdeling Kust

Overstromingsmaatregelen achterhaven Oostende - ontwerp


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres :  Vrijhavenstraat 3 , BE - 8400   Oostende
Contactpersoon:   lic. Caroline Lootens
Tel:   +32 59554207
Fax:   +32 59507037
E-mail:   kust@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.afdelingkust.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316876


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overstromingsmaatregelen achterhaven Oostende - ontwerp  
Referentienummer:   AFD KUST-217.095-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft de studie van de overstromingsmaatregelen in de achterhaven van Oostende ter hoogte van de clubgebouw van de Royal Yacht Club Oostende en de aangrenzende bruggen van de N34.

De diensten omvatten:
 Alternatieven onderzoek (vast gedeelte)
 Opmaak voorontwerp van de overstromingsmaatregelen en bijhorende constructies (Voorwaardelijk gedeelte, hierna afgekort als ' VWD')
 Opmaak uitvoeringsontwerp van de overstromingsmaatregelen en bijhorende constructies (VWD)
 Opmaak van bestekken voor de bouw van de overstromingsmaatregelen en bijhorende constructies (VWD)
 Opmaak documenten ten behoeve van de omgevingsvergunning (VWD)
 Opmaak MER-documenten (VWD)
 Uitvoeren communicatietraject (vast gedeelte en VWD)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Achterhaven Oostende
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de studie en het ontwerp van overstromingsmaatregelen in de haven van Oostende, inclusief opmaak van aanbestedingsdocumenten en MER-documenten  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  kwaliteit plan van aanpak en projectteam  -  weging:   60
Prijs  -  weging:   60


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 244-510333

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal inschrijvingen van MKB-bedrijven:   1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Witteveen + Bos Belgium NV
Postadres:   Posthoflei 5 bus 1 ,BE -2600   Antwerpen-Berchem
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De waarde vermeld onder II.1.7) en V.2.4) betreft het totaal offertebedrag (vast deel + de eventueel uit te voeren voorwaardelijke delen).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08