Algemeen Ziekenhuis Sint-elisabeth Vzw

ERP systeem voor financiële, logistieke en aankoopprocessen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth VZW
Postadres :  Godveerdegemstraat 69 , BE - 9620   Zottegem
Contactpersoon:   Elke Feliers
Tel:   +32 93648690
E-mail:   elke.feliers@sezz.be
Internetadres(sen):   www.sezz.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316829


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ERP systeem voor financiële, logistieke en aankoopprocessen.  
Referentienummer:   AZSEZOTT-2018/ERP/IL/2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48440000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
ERP systeem voor financiële, logistieke en aankoopprocessen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
II.2.4. Beschrijving
ERP systeem voor financiële, logistieke en aankoopprocessen.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
120   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-10   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Justitieplein 1 ,  BE - 9200   Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-08