Stad Roeselare

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper voor: "heraanleg Gitsestraat tussen Oude Diksmuidestraat en Robaertstraat" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Roeselare
Postadres :  Botermarkt 2 , BE - 8800   Roeselare
Contactpersoon:   De heer Johan Callens
Tel:   +32 51262323
E-mail:   johan.callens@roeselare.be
Internetadres(sen):   www.roeselare.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  departement Projecten openbaar domein
Postadres :  Clintonpark, Ter Reigerie 13 ,BE -8800   Roeselare
Contactpersoon:   De heer Joost Salembier
Tel:   +32 51262396
E-mail:   joost.salembier@roeselare.be
Internetadres(sen):   www.roeselare.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper voor: "heraanleg Gitsestraat tussen Oude Diksmuidestraat en Robaertstraat" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   ERE/252-2018
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gitsestraat, 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
De Gitsestraat tussen de Oude Diksmuidestraat en de Robaartstraat is momenteel een weg met een landelijk karakter en meet ongeveer 730m. Deze straat dient een omtuning te krijgen naar een volwaardige straat die voldoet aan alle eisen van een functionele ontsluitingsweg voor de projectontwikkelingen langs beide zijden  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Plan van aanpak  -  weging:   30
*  Visie op de opdracht  -  weging:   30
*  Projectteam  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-10-01
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* Uittreksel uit het Centraal StrafregisterDit attest moet niet bij de offerte gevoegd worden, maar zal enkel gevraagd worden aan de inschrijver wie de opdracht uiteindelijk gegund krijgt.Dit attest kan u gemakkelijk per mail aanvragen: cjc-csr@just.fgov.be Vermeld hierbij volgende gegevens:1. Naam rechtspersoon2. Ondernemingsnummer3. Adres4. Reden (= aanbesteding)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. 1

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-07   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-05


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikels 15, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad van State.Overeenkomstig artikels 14, 23 en 24 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij dat u ook een beroep tot nietigverklaring tegen onze beslissing kan instellen binnen een termijn van zestig dagen na onderhavige kennisgeving. Uw vordering moet ingediend worden met een gedagtekend "verzoekschrift tot nietigverklaring" dat door u of een advocaat ondertekend is. Het verzoekschrift moet ofwel per post aangetekend verzonden worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel volgens de elektronische procedure ingediend worden op de website http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09