Woonanker Waas

Bouw van acht woningen in de Kleinkunstlaan te Kemzeke (Stekene)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  WoonAnker Waas
Postadres :  Mariadal 1 , BE - 9140   Temse
Contactpersoon:   De heer Etienne Audenaert
Tel:   +32 37711033
Fax:   +32 37710036
E-mail:   info@woonankerwaas.be
Internetadres(sen):   www.woonankerwaas.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  MAN architecten cvba
Postadres :  Kalkstraat 62a ,BE -9100   Sint-Niklaas
Contactpersoon:   De heer Nick Peeters
Tel:   +32 33699683
E-mail:   nick@man-architecten.be
Internetadres(sen):   www.man-architecten.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van acht woningen in de Kleinkunstlaan te Kemzeke (Stekene)  
Referentienummer:   2015/0423/03
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kleinkunstlaan te Kemzeke (Stekene)
II.2.4. Beschrijving
Bouw van 8 woningen in de Kleinkunstlaan te Kemzeke (Stekene)  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
400   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-19   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-19
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   WoonAnker Waas, Mariadal 1 te 9140 Temse Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dossier ter inzage :- WoonAnker Waas, Mariadal 1 te Temse, maandag tot donderdag van 9 u. tot 12 u.- MAN architecten cvba, Kalkstraat 62a te Sint-Niklaas, maandag tot vrijdag van 14 u. tot 17 u.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09