Stad Oudenaarde

Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Oudenaarde
Postadres :  Tussenmuren 17 , BE - 9700   Oudenaarde
Contactpersoon:   De heer Eddy Surmont
Tel:   +32 55335136
Fax:   +32 55301345
E-mail:   eddy.surmont@oudenaarde.be
Internetadres(sen):   www.oudenaarde.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Stad Oudenaarde
Postadres :  Tussenmuren 17 ,BE -9700   Oudenaarde
Contactpersoon:   Mevrouw Cathy Clarys
Tel:   +32 55335158
Fax:   +32 55301345
E-mail:   cathy.clarys@oudenaarde.be
Internetadres(sen):   www.oudenaarde.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Weg- en rioleringswerken Adriaan Brouwerstraat  
Referentienummer:   W00342017
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE235
Voornaamste plaats van uitvoering:   Adriaan Brouwerstraat, 9700 Oudenaarde
II.2.4. Beschrijving
De Adriaan Brouwersstraat wordt volledig gerenoveerd tussen Parkstraat en Eindrieskaai.   De rijweg wordt aangelegd in asfalt op 5,5m breedte (6,10m tussen boordstenen). Aan onpare zijde woningen wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien in rode betonstraatstenen op een breedte van 2,50m. Aan pare zijde woningen worden parkeerstroken voorzien in zwarte betonstraatstenen op een breedte van 2m.   Langs beide zijden zijn voetpaden voorzien tegen gevels in grijze betonstraatstenen op een breedte van minimum 1,50m. Op kruispunt met Gaspard Heuvickstraat worden voetpaden en fietspad doorgetrokken, zodat het verkeer komende van Gaspard Heuvickstraat vertraagd wordt doordat men eerst over een boordsteen moet rijden.   De riolering wordt ontdubbeld, zowel RWA als DWA worden afgevoerd naar gemengde riolering in Eindrieskaai.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
50   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:- elk van de laatste drie boekjaren een omzet gerealiseerd hebben die ten minste EUR 750.000 bedraagt - voldoende kredietwaardigheid en solvabiliteit- een door een bedrijfsrevisor of financiiële instelling afgeleverde verklaring betreffende de omzet tijdens de drie laatste boekjaren

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. het voorleggen van ten minste 3 referenties betreffende de uitgevoerde gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 5 jaar, gestaafd door attesten van goede uitvoering, ondertekend door de aanbesteder. De waarde van deze opdrachten bedraagt minimum 75% van het inschrijvingsbedrag 2. de bewijzen wat betreft de erkenning als aannemer, vereist voor de uitvoering van de aannemingswerken, desgevallend aangevuld met de erkenningen als aannemer van de onderaannemers die bij de uitvoering van de opdracht zullen worden ingezet

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-11   09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-11
Plaatselijke tijd:   09:15
Adres:   Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde (de elektronische opening van de offertes heeft plaats op de 3de verdieping) Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09