De Ark

PROJECTEN_Dessel - Vogelzangstraat, aanleg publieke ruimte (nr.VMSW 1290/2013/0661/03)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DE ARK
Postadres :  Campus Blairon 599 , BE - 2300   Turnhout
Tel:   +32 14401100
Fax:   +32 14401101
E-mail:   aankoop@arkwonen.be
Internetadres(sen):   www.arkwonen.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  DE ARK
Postadres :  Campus Blairon 599 ,BE -2300   Turnhout
Tel:   +32 14401100
Fax:   +32 14401101
E-mail:   aankoop@arkwonen.be
Internetadres(sen):   www.arkwonen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PROJECTEN_Dessel - Vogelzangstraat, aanleg publieke ruimte (nr.VMSW 1290/2013/0661/03)  
Referentienummer:   2018-0056
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dessel, Vogelzanstraat
II.2.4. Beschrijving
PROJECTEN_Dessel - Vogelzangstraat, aanleg publieke ruimte (nr.VMSW 1290/2013/0661/03)  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
75   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Alle inschrijvers worden gevraagd een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing, steeds toe te voegen aan de offerte.De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers zijn niet ouder dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-14   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-14
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   Turnhout, Campus Blairon 599, Gebouw Pieter Corbeels, 4de verdieping, raadzaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, AFDELING TURNHOUT
Kasteelplein 1 ,  BE - 2300   Turnhout
Tel:   +32 14447100
Internetadres(sen):   http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/index.php/algemene-info-turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09