Uz Leuven

Referentie P5900: het afsluiten van een overeenkomst voor levering van polyvalente immuunglobulines voor intraveneus gebruik (IVIG) aan de ziekenhuisapotheek.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  UZ Leuven
Postadres :  Herestraat 49, 3000 Leuven , BE - 3000   Leuven
Contactpersoon:   Campus Gasthuisberg, Administratief gebouw, dienst materiaalbeheer, grijze pijl, 3de verdiep, tav. Annelies Michiels
E-mail:   paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):   www.uzleuven.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316987


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Referentie P5900: het afsluiten van een overeenkomst voor levering van polyvalente immuunglobulines voor intraveneus gebruik (IVIG) aan de ziekenhuisapotheek.  
Referentienummer:   UZ Leuven-P5900-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33651500
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Middels huidige opdracht wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van polyvalente immuunglobulines voor intraveneus gebruik (IVIG) aan de ziekenhuisapotheek en dit voor een periode van 2 jaar met, indien gewenst door de opdrachtgever, tweemaal een verlenging van 1 jaar.
Geschat jaarverbruik : 80.000 g.
Deze geschatte jaarlijkse hoeveelheid wordt jaarlijks verminderd met 5 % in functie van de noden en wettelijke afnameverplichting.
De opdrachtgever zal samen met de opdrachtnemer de verdeling tussen de beschikbare producten en hun verschillende doseringen bepalen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Middels huidige opdracht wenst de Opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van polyvalente immuunglobulines voor intraveneus gebruik (IVIG) aan de ziekenhuisapotheek en dit voor een periode van 2 jaar met, indien gewenst door de opdrachtgever, tweemaal een verlenging van 1 jaar.   Geschat jaarverbruik : 80.000 g.   Deze geschatte jaarlijkse hoeveelheid wordt jaarlijks verminderd met 5 % in functie van de noden en wettelijke afnameverplichting.   De opdrachtgever zal samen met de opdrachtnemer de verdeling tussen de beschikbare producten en hun verschillende doseringen bepalen.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
indien gewenst door de opdrachtgever, tweemaal een verlenging van 1 jaar  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
? het bewijs van de vergunning voor het geneesmiddel van het FAGG voor het in de handel brengen en van de vergoedbaarheid conform de regelgeving van het RIZIV. De vergoedingsvoorwaarden zoals gesteld door het RIZIV dienen te worden gerespecteerd.? Het bewijs dat de aangeboden producten opgenomen zijn in de terugbetaling van het RIZIV.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-27   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een elektronisch exemplaar van de selectieleidraad kan per e-mail aangevraagd worden bij de dienst Materiaalbeheer via paf.materiaalbeheer@uzleuven.beDe selectieleidraad kan ook worden afgehaald via onderstaande link: https://liquidfiles.uzleuven.be/message/B7bcZAEtLiSY5ZFKL7s3hcKlik op de link. Hierna zal er worden gevraagd om inte loggen; gebruik hiervoor uweigen mailadres. Nadien zal u in uw mailbox een mail ontvangen met verdereinstructies voor hetdownloaden van de selectieleidraad (paswoord,.)Voorwaarde is dat u met internet explorer als browser werkt

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09