Vzw Sint-anna Eernegem

Uitbreiding woonzorgcentrum Sint-Anna Eernegem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Sint-Anna Eernegem
Postadres :  Westkerkestraat 66 , BE - 8480   Eernegem
Contactpersoon:   Bert Masselus
Tel:   +50 408689
E-mail:   bert.masselus@ginodebruyne.be
Internetadres(sen):   www.ginodebruyne.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316978


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding woonzorgcentrum Sint-Anna Eernegem  
Referentienummer:   Gino Debruyne-2009-12_Europese_aanbesteding-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215212
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitbreiding bestaand woonzorgcentrum met 84 bedden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Westkerkestraat 668480 Eernegem
II.2.4. Beschrijving
Ruwbouw en afwerking  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 240-497431

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NV Vandenbussche
Postadres:   Groendreef 21 ,BE -9880   Aalter
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Informatie over lastenboeken en documenten:Het dossier (lastenboek/documenten) kan niet opgevraagd worden op papier. Het elektronisch dossier wordt kosteloos per mail bezorgd bij eenvoudige schriftelijke vraag aan de ontwerper, met e-mail bert.masselus@ginodebruyne.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
geen ,  BE   Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
geen ,  BE   Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
geen ,  BE   Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-09